263 بازدید ::: ۵:۱۷ ::: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

دکتر فرهاد تنها رشوانلو

 

ب) سوابق تحصیلی

 

دوره رشته تحصیلی محل تحصیل سال دانش آموختگی
کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۸۱
کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه تهران ۱۳۸۷
دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به تحصیل
پ) سوابق تدریس
ردیف واحد درسی دانشگاه محل تدریس تعداد واحد تاریخ شروع تاریخ پایان
۱ روان شناسی رشد(۱) دانشگاه فرهنگیان، پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد ۲ ۰۱/۰۷/۱۳۹۰ ۳۱/۱۰/۱۳۹۰
۲ روان شناسی اجتماعی دانشگاه فرهنگیان، پردیس امام محمد باقر(ع) ۲ ۰۱/۰۷/۱۳۹۰ ۳۱/۱۰/۱۳۹۰
۳ روش تحقیق در روان شناسی(گروه ۱) دانشگاه فرهنگیان، پردیس امام محمد باقر(ع) ۳ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ ۳۱/۳/۱۳۹۱
۴ روش تحقیق در روان شناسی(گروه ۲) دانشگاه فرهنگیان، پردیس امام محمد باقر(ع) ۳ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ ۳۱/۳/۱۳۹۱
۵ روان شناسی رشد(۱) دانشگاه فرهنگیان، پردیس امام محمد باقر(ع) ۲ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ ۳۱/۳/۱۳۹۱
۶ روان شناسی رشد(۲) دانشگاه فرهنگیان، پردیس امام محمد باقر(ع) ۲ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ ۳۱/۳/۱۳۹۱
۷ روان شناسی تربیتی دانشکده علوم قرآنی بجنورد ۲ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ ۳۱/۳/۱۳۹۱
۸ روان شناسی عمومی(گروه ۱) دانشگاه بجنورد ۳ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ ۳۱/۳/۱۳۹۱
۹ روان شناسی عمومی(گروه ۲) دانشگاه بجنورد ۳ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ ۳۱/۳/۱۳۹۱
۱۰ روش تحقیق در علوم تربیتی(گروه ابتدایی) دانشگاه فرهنگیان، پردیس امام محمد باقر(ع) ۲ ۱/۰۷/۱۳۹۱ ۳۱/۱۰/۱۳۹۱
۱۱ روش تحقیق در علوم تربیتی(گروه استثنایی) دانشگاه فرهنگیان، پردیس امام محمد باقر(ع) ۲ ۱/۰۷/۱۳۹۱ ۳۱/۱۰/۱۳۹۱
۱۲ اقدام پژوهی دانشگاه فرهنگیان، پردیس امام محمد باقر(ع) ۳ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ ۳۱/۳/۱۳۹۲
۱۳ روان شناسی تربیتی دانشگاه بجنورد ۲ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ ۳۱/۳/۱۳۹۲
۱۴ روان شناسی عمومی دانشگاه بجنورد ۲ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ ۳۱/۳/۱۳۹۲
۱۵ روش تحقیق در علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، پردیس امام محمد باقر(ع) ۳ ۰۱/۰۷/۱۳۹۲ ۳۱/۱۰/۱۳۹۲
۱۶ روان شناسی یادگیری(گروه ۱) دانشگاه بجنورد ۲ ۰۱/۰۷/۱۳۹۲ ۳۱/۱۰/۱۳۹۲
۱۷ روان شناسی یادگیری(گروه ۲) دانشگاه بجنورد ۲ ۰۱/۰۷/۱۳۹۲ ۳۱/۱۰/۱۳۹۲
۱۸ روان شناسی یادگیری دانشگاه فرهنگیان، پردیس امام محمد باقر(ع) ۲ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ ۳۱/۳/۱۳۹۳
۱۹ روان شناسی عمومی دانشگاه بجنورد ۲ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ ۳۱/۳/۱۳۹۳
۲۰ روانشناسی از دیدگاه دانشمندان لسلامی دانشگاه بجنورد ۲ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ ۳۱/۳/۱۳۹۳
۲۱ روانشناسی شخصیت دانشگاه فرهنگیان، پردیس الزهراء(س) سمنان ۲ ۰۱/۰۷/۱۳۹۳ ۳۱/۱۰/۱۳۹۳
۲۲ روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی دانشگاه فرهنگیان، پردیس رجایی سمنان ۲ ۰۱/۰۷/۱۳۹۳ ۳۱/۱۰/۱۳۹۳
۲۳ روان شناسی رشد(۱) دانشگاه سمنان ۳ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ ۳۱/۰۳/۱۳۹۴
۲۴ روانشناسی و آموزش کودکان تیزهوش دانشگاه سمنان ۲ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ ۳۱/۰۳/۱۳۹۴
۲۵ روانشناسی عمومی دانشگاه فرهنگیان، پردیس رجایی سمنان ۲ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ ۳۱/۰۳/۱۳۹۴
۲۶ سنجش و اندازه گیری دانشگاه فرهنگیان، پردیس رجایی سمنان ۲ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ ۳۱/۰۳/۱۳۹۴
۲۷ آمار استنباطی دانشگاه بهار مشهد ۳ ۱۵/۱۱/۱۳۹۴ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵
۲۸ روش تحقیق کمی و کیفی دانشگاه بهار مشهد ۳ ۰۱/۰۷/۱۳۹۵ ۳۱/۱۰/۱۳۹۵
۲۹ روش های تغییر و اصلاح رفتار دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتی مشهد ۳ ۱۵/۱۱/۱۳۹۵ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶
۳۰ نظریه های یادگیری و آموزش دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتی مشهد ۲ ۱۵/۱۱/۱۳۹۵ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶
۳۱ روانشناسی یادگیری با تأکید بر اختلالات دانشگاه فرهنگیان، پردیس ثامن الحجج مشهد ۲ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ ۳۱/۱۰/۱۳۹۶
۳۲ روانشناسی اجتماعی دانشگاه فرهنگیان، پردیس ثامن الحجج مشهد ۲ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ ۳۱/۱۰/۱۳۹۶
۳۳ روانشناسی رشد کودکان استثنایی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتی مشهد ۲ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ ۳۱/۰۳/۱۳۹۷
۳۴ سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد ۳ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ ۳۱/۰۳/۱۳۹۷
ت) تألیفات
ردیف عنوان محل چاپ درجه دوره(شماره) سال
۱ بررسي رابطه سبک‌های فرزندپروری والدين با انگيزش تحصيلي و پيشرفت تحصيلي فصلنامه دانشور رفتار ISC ۳۹ ۱۳۸۸
۲ درگيري، حمايت از خودمختاري و گرمي پدر و مادر: پیش بینی کننده های عزت نفس نوجوانان فصلنامه علوم رفتاری ISC (۴)۵ ۱۳۹۰
۳ نقش درگیری، حمایت از خودمختاری و گرمی مادر و پدر در انگیزش خودمختار و عملکرد تحصيلي فرزندان خانواده پژوهی ISC ۸(۲۹) ۱۳۹۱
۴ خوش بینی و عزت نفس در دختران نوجوان: نقش سبک های هویت روان شناسی کاربردی ISC ۶(۲۲) ۱۳۹۱
۵ ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی مالتیپل اسکلروزیس تحقیقات علوم رفتاری ISC (۱)۱۲ ۱۳۹۳
۶ General health, psychological and social wellbeing: The role of personal and occupational factors

 

International Journal of Education and Applied Sciences علمی- پژوهشی ۱(۱) ۲۰۱۴
۷ نقش پیش بینی کنندگی عوامل شخصیتی، عزت نفس و جهت گیری مذهبی در  رفتار شهروندی سازمانی دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی ISC (۱)۱۵ ۱۳۹۳
۸ اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر ابعاد خودکارآمدی مشاوران مدارس پژوهش و سلامت ISC (۱)۵ ۱۳۹۳
۹ Perceived parenting styles, academic achievement and academic motivation: A causal model International Journal of Education and Applied Sciences علمی- پژوهشی ۱(۲) ۲۰۱۴
۱۰ نقش کیفیت تدریس استاد در گرایش دانشجویان بهداشت به تفکر انتقادی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ISC (۶)۷ ۱۳۹۳
۱۱ ساختار عاملی و اعتبار یابی فهرست ۲۵ نشانه ای(SCL-25) اصول بهداشت روانی ISC (۱)۱۸ ۱۳۹۴
۱۲ ساخت و اعتباریابی مقیاس گرایش کارکنان اداری نسبت به امر به معروف و نهی از منکر مدیریت اسلامی ISC (۲)۲۵ ۱۳۹۶
۱۳ نقش میزان آگاهی مادران درباره نحوی مراقبت از نوزاد در استرس و اضطراب دوران بارداری: تغییرناپذیری بر حسب میزان تحصیلات

 

مجله علوم پزشکی زانکو- دانشگاه علوم پزشکی کردستان علمی- پژوهشی (۵۹)۱۸ ۱۳۹۶
۱۴ ویژگی روانسنجی پرسشنامه صمیمیت و تمایلات جنسی مالتیپل اسکلروزیس تحقیقات علوم رفتاری ISC (۴)۱۵ ۱۳۹۶
۱۵ مدل ساختاری ارتباط میان استرس، خودکارآمدی و فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی جامعه شناسی آموزش و پرورش(ترویجی) ISC ۷ ۱۳۹۷
۱۶ روابط ساختاری گرمی مادر و پدر با امیدواری در دانشجویان دختر

 

جامعه شناسی آموزش و پرورش(ترویجی) ISC ۹ ۱۳۹۷
۱۷ هنجاریابی مقیاس ادراکات والدینی (POPS) موسسه آزمون یار پویا تهران     ۱۳۹۰
۱۸ هنجاریابی مقیاس خود کارامدی مالتیپل اسکلروزیس (MSSS) موسسه آزمون یار پویا تهران     ۱۳۹۳
۱۹ چگونه می‌توان ترس از آمپول زدن را در كودكان كاهش داد مجله پیوند آموزشی ۳۵۰  آذر ۱۳۸۷
۲۰ كاهش استرس ناشي از حوادث پیش بینی نشده در كودكان مجله پیوند آموزشی ۳۵۱ دی ۱۳۸۷
۲۱ مادر و پدر، مسائل تحصیلی و انگیزش خودمختار تحصیلی رشد آموزش مشاور مدرسه تخصصی (۲)۱۲ ۱۳۹۵
ث) طرح‌های پژوهشی
ردیف عنوان کارفرما سال سمت وضعیت
۱ بررسی وضعیت بهداشت روانی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش خراسان شمالی و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت آنان شورای تحقیقات آموزش و پرورش خراسان شمالی ۱۳۸۹ مجری اتمام یافته
۲ آسیب شناسی غربالگری دانش آموزان به مدارس عادی و خاص در استان خراسان شمالی شورای تحقیقات آموزش و پرورش خراسان شمالی ۱۳۸۹ همکار اصلی اتمام یافته
۳ بررسی مصادیق امر به معروف و نهی از منکر در میان کارکنان اداری آموزش و پرورش خراسان شمالی شورای تحقیقات آموزش و پرورش خراسان شمالی ۱۳۸۹ همکار اصلی اتمام یافته
۴ بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت زندگی کاری معلمان ابتدایی استان خراسان شمالی شورای تحقیقات آموزش و پرورش خراسان شمالی ۱۳۹۰ همکار اصلی اتمام یافته
۵ نقش دوره های آموزش خانواده استان در تغییر شیوه های تربیتی والدین شورای تحقیقات آموزش و پرورش خراسان شمالی ۱۳۹۰ همکار اصلی اتمام یافته
ج) نظارت بر طرح پژوهشی
ردیف عنوان کارفرما سال
۱ بررسی علی عوامل موثر بر افت تحصیلی در درس ادبیات فارسی و تاریخ ایران و جهان پایه سوم متوسطه رشته علوم انسانی شورای تحقیقات آموزش و پرورش خراسان شمالی ۱۳۹۰
چ) همایش‌ها و مجامع علمی
ردیف عنوان اثر ارائه شده  عنوان همایش محل سال
۱ بررسي رابطه دوزبانگي، يادگيري، پيشرفت تحصيلي، رشد شناختي و آسیب‌های رواني: مروري بر تحقيقات گذشته اولین همایش ملی دوزبانگی و آموزش تبریز اسفند ۸۸
۲ بررسی و مقایسه سلامت روانی و مؤلفه های هوش هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر ورزشکار و غیر ورزشکار مقطع راهنمایی همایش ملی علمی کاربردی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی در مدارس کرج اردیبهشت ۸۹
۳ الگوی ساختاری رابطه حمایت پدر از خودمختاری با انگیزش خودمختار تحصیلی و عزت نفس نوجوانان بر اساس نظریه خودتعیین گری سومین کنگره ملی انجمن روان شناسی ایران تهران اسفند ۸۹
۴ آسیب شناسی غربالگری دانش آموزان دبیرستانی به مدارس عادی، نمونه، شاهد و استعدادهای درخشان اولین کنگره بین‌المللی سلامت مدرسه شیراز مهر ۹۰
۵ رابطه تجارب معنوی با خودکارآمدی درد و شدت درد در بیماران مالتیپل اسکلروزیس خراسان شمالی هشتمین کنگره بین‌المللی ام‌اس ایران مشهد آبان ۹۰
۶ اثربخشی آب درمانی گروهی بر افسردگی، استرس، اضطراب و شادکامی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در بجنورد هشتمین کنگره بین‌المللی ام‌اس ایران مشهد آبان ۹۰
۷ نقش حمایت از خودمختاری و گرمی مادر و پدر در بهزیستی روانشناختی و اجتماعی، افسردگی و اختلال در کارکرد اجتماعی فرزندان اولین کنگره بین‌المللی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه تهران

 

اردیبهشت ۹۱
۸ خوش بینی وسرسختی روان شناختی در دانشجویان: نقش تعیین کننده هوش معنوی ششمین همایش ملی بهداشت روانی دانشجویان رشت اردیبهشت ۹۱
۹ بهزیستی روان‌شناختی و اجتماعی، افسردگی و اختلال در کارکرد اجتماعی دانشجویان: نقش حمایت از خودمختاری و گرمی پدر و مادر ششمین همایش ملی بهداشت روانی دانشجویان رشت اردیبهشت ۹۱
۱۰ گرمی پدر و مادر و جنسیت: تعیین کننده های یکپارچگی، پذیرش، مشارکت، شکوفایی و اختلال در کارکرد اجتماعی دانشجویان هشتمین کنگره ملی سلامت خانواده تهران خرداد ۹۱
۱۱ نقش شیوه فرزندپروری پدر در بهزیستی روان شناختی، عاطفه مثبت و منفی و افسردگی پسران هشتمین کنگره ملی سلامت خانواده تهران خرداد ۹۱
۱۲ میزان شیوع خودناتوان سازی در نوجوانان: نقش تعدیل کننده جنسیت پنجمین کنگره بین‌المللی روان‌پزشکی کودک و نوجوان تهران آبان ۹۱
۱۳ نقش تعیین کننده صفات شخصیتی و عزت نفس در اقدام به امر به معروف و نهی از منکر دومین همایش ملی دانشجویی روان شناسی، مشاوره و دین تهران آذر ۹۱
۱۴ تمایزیافتگی، مقابله مذهبی و رضایت زناشویی در پرستاران دومین همایش ملی دانشجویی روان شناسی، مشاوره و دین تهران آذر ۹۱
۱۵ ارتباط جهت گیری مذهبی با گرایش کارکنان اداری به امر به معروف و نهی از منکر دومین همایش ملی دانشجویی روان شناسی، مشاوره و دین تهران آذر ۹۱
۱۶ احساس حضور و ارتباط با خدا، احساس مسئولیت در قبال دیگران و اضطراب مرگ در زنان خانه دار

 

دومین همایش ملی دانشجویی روان شناسی، مشاوره و دین تهران آذر ۹۱
۱۷ خودآگاهی هیجانی، واقع گرایی، انعطاف پذیری و ابعاد خود کارآمدی:

نقش تجارب معنوی

 

دومین همایش ملی دانشجویی روان شناسی، مشاوره و دین تهران آذر ۹۱
۱۸ خوش‌بینی و بهزیستی روان شناختی در دانشجویان: مقایسه بر حسب محل تحصیل و جنسیت

 

چهارمین کنگره ملی انجمن روانشناسی ایران تهران اسفند ۹۱
۱۹ میزان اقدام کارکنان اداری به امر به معروف و نهی از منکر: نقش رفتار شهروندی سازمانی چهارمین کنگره ملی انجمن روانشناسی ایران تهران اسفند ۹۱
۲۰ فرسودگی تحصیلی، سرسختی روان‌شناختی و نگرش نسبت به سیگار کشیدن در دانشجویان اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر کرج اردیبهشت ۹۲
۲۱ گرایش به رفتارهای پرخطر در دانشجویان: نقش تکانشگری و تنظیم شناختی هیجان اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر کرج اردیبهشت ۹۲
۲۲ ارزیابی از کیفیت تدریس استاد و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان بهداشت چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی تهران اردیبهشت ۹۲
۲۳ فرسودگی تحصیلی و آمادگی برای خودراهبری در یادگیری در دانشجویان پرستاری چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی تهران اردیبهشت ۹۲
۲۴ خودکارآمدی، اضطراب و افسردگی در بیماران مالتیپل اسکلروزیس پنجمین کنگره ملی سایکوسوماتیک شهرکرد خرداد ۹۲
۲۵ Maternal and Paternal Involvement, Autonomy Support and Warmth: Predictors of Adolescence Self-Esteem ۵th International conference on self-determination theory New York June 2013
۲۶ Reliability, Factorial Structure and Divergent Validity of Multiple Sclerosis Intimacy and Sexuality Questionnaire- 19 (MSISQ-19)

 

۱۰ th International Iranian MS Congress Isfahan October 2013
۲۷ Reliability and Convergent Validity of Multiple Sclerosis Self efficacy Scale (MSSS)

 

۱۰ th International Iranian MS Congress Isfahan October 2013
۲۸ The role of Self efficacy in Multiple Sclerosis Patient’s Vitality and Life Orientation

 

۱۰ th International Iranian MS Congress Isfahan October 2013
۲۹ Sexual Intimacy and Dysfunction in North Khorasan Multiple Sclerosis Patients

 

۱۰ th International Iranian MS Congress Isfahan October 2013
۳۰ منابع و علائم استرس آموزشگاهی در معلمان: نقش خلاقیت هیجانی ونظم جویی شناختی هیجان‌ها

 

دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پر تنش تهران آبان ۹۲
۳۱ اثر بخشی آموزش مهارت‌های شناختی رفتاری بر بهبود عملکرد خانواده در دانشجویان متأهل

 

دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پر تنش تهران آبان ۹۲
۳۲ نگرش دانشجویان دختر نسبت به مصرف سیگار: نقش تعیین کننده سرسختی روان‌شناختی

 

چهارمین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر

 

زاهدان آبان ۹۲
۳۳ میزان خطرپذیری دانشجویان دختر در گرایش به مصرف مواد مخدر، الکل و سیگار:نقش تکانشگری شناختی، حرکتی و مبتنی بر عدم برنامه ریزی

 

چهارمین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر

 

زاهدان آبان ۹۲
۳۴ سرمایه اجتماعی در کاربران شبکه های اجتماعی( فیس‌بوک و سرآمد) و غیر کاربران

 

دومین کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران تهران اسفند ۹۲
۳۵ تأثیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک براحساسات کاربران متأهل ایرانی نسبت به همسر: نقش تعدیل کننده میزان حضور، جنسیت، تحصیلات و سن

نقش تعدیل کننده میزان حضور، جنسیت، تحصیلات و سن

ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده تهران اردی بهشت ۹۳
۳۶ نگرش به ازدواج در کاربران مجرد ایرانی شبکه اجتماعی فیس‌بوک: نقش تعدیل کننده میزان حضور، جنسیت، تحصیلات و سن ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده تهران اردی بهشت ۹۳
۳۷ اثر بخشی آموزش مهارت‌های شناختی رفتاری بر بهبود عملکرد خانواده دانشجویان مرد متأهل

 

ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده تهران اردی بهشت ۹۳
۳۸ راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در هنرجویان کاردانش: نقش برخی شاخص‌های جمعیت شناختی

 

ششمین همایش ملی آموزش تهران اردی بهشت ۹۳
۳۹ Compare the prevalence rate of mental disorder in female teachers of the first, second and third decade of their employment years The Third Iranian International congress on Women’s Health Shiraz May 2014
۴۰ Social contribution, integration, acceptance, Coherence and actualization in 45 years and above old women practitioners

 

The Third Iranian International congress on Women’s Health Shiraz May 2014
۴۱ ابعاد خودناتوان سازی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دختر پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران تهران اردی بهشت ۹۴
۴۲ نقش ابعاد خودکارآمدی در فرسودگی تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران تهران اردی بهشت ۹۴
۴۳ بهزیستی روانشناختی معلمان زن در آستانه بازنشستگی پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران تهران اردی بهشت ۹۴
۴۴ افکار پارانوئیدی در معلمان: نقش عوامل جمعیت شناختی اولین همایش ملی سوادآموزی و ارتقای سلامت وبینار آبان ۹۴
۴۵ سلامت روانی و اجتماعی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان: مقایسه بر حسب برخی شاخص های جمعیت شناختی دومین کنگره ملی روانشناسی ایران تهران آبان ۹۵
۴۶ خوش بینی نسبت به آینده ووسواس مرگ: نقش تعیین کننده تجارب معنوی روزانه دومین کنگره ملی روانشناسی ایران تهران آبان ۹۵
۴۷ جهت گیری زندگی در آموزگاران زن: نقش تعیین کننده فرسودگی شغلی کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت شیراز دی ۹۵
۴۸ نقش تحلیل رفتگی شغلی در نگرش نسبت به خود، دنیا و آینده در آموزگاران زن کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت شیراز دی ۹۵
۴۹ نقش تعیین کننده گرمی والدین در احساس تنهایی دانشجویان اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی مشهد مرداد ۹۶
۵۰ The determinant role of emotional creativity in students’ mental health and happiness

 

The first international congress on mental training and neurobehavioral sciences Mashhad آبان ۹۶
۵۱ عزت نفس تحصیلی، خودناتوان سازی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایرانی تهران آبان ۹۶
۵۲ پیش بینی احتمال بروز تصادفات رانندگی بر حسب برخی شاخص های جمعیت‌شناختی و خودکارآمدی رانندگان: ارائه یک مدل لوجستیک

 

هشتمین کنفرانس بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو شیراز بهمن ۹۶
۵۳ نقش تعیین کننده خودناتوان سازی در اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی

 

اولین همایش ملی روانشناسی تربیتی و چالش های پیش رو تهران اردیبهشت ۹۷
۵۴ جهت گیری نسبت به آینده در دانشجویان: نقش تعیین کننده احساس حضور و ارتباط با خدا و احساس مسئولیت در قبال دیگران اولین همایش ملی روانشناسی تربیتی و چالش های پیش رو تهران اردیبهشت ۹۷
ح)  سوابق همکاری با مجلات علمی
ردیف عنوان مجله نوع همکاری
۱ International Journal of Education and applied Sciences دستیار سردبیر
۲ فصلنامه علوم رفتاری دانشگاه آزاد اسلامی ابهر داور
۳ پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دانشگاه اصفهان داور
۴ Journal of happiness studies داور
خ)  سوابق همکاری در برگزاری همایش های علمی
ردیف عنوان همایش زمان و مکان برگزاری نوع همکاری
۱ همایش منطقه ای تحلیل و بررسی کتب تازه تالیف زبان انگلیسی دوره متوسطه اول

 

۲۴ مهرماه ۹۳- دانشگاه بجنورد کمیته اجرایی
۲ اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی ۱۸-۱۹ اسفندماه ۹۳- دانشگاه آزاد شادگان کمیته داوران
۳ اولین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۳- شیراز کمیته داوران
۴ همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی؛ آسیب های اجتماعی و فرهنگی ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۳- وبینار کمیته داوران
۵ اولین همایش ملی و دومین همایش منطقه ای اسلام و سلامت روان ۲و۳ اردیبهشت ۱۳۹۴- هرمزگان کمیته داوران
۶ دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری ۲۴ اردیبهشت ۹۴- دانشگاه شهیدبهشتی کمیته داوران
۷ دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۵ خرداد ۱۳۹۴ کمیته داوران
۸ اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران ۲۵ مرداد ۱۳۹۴- وبینار کمیته داوران
۹ دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی؛ آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ۲۴ شهریور ۱۳۹۳- وبینار کمیته داوران
۱۰ اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۴-وبینار کمیته داوران
۱۱ اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۴-وبینار کمیته داوران
۱۲ اولین همایش ملی سوادآموزی و ارتقای سلامت ۱۴ آبان ۱۳۹۴- وبینار دبیر اجرایی
۱۳ اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش ایران ۲۸ آبان ۱۳۹۴- وبینار کمیته داوران
۱۴ اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران ۲۵ آذر ۱۳۹۴- وبینار کمیته داوران
۱۵ دومین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش ۲۴ دی ۱۳۹۴- وبینار کمیته داوران
۱۶ سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ۳۰ دی ۱۳۹۴-وبینار کمیته داوران
۱۷ دومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران ۲۰ بهمن ۱۳۹۴-وبینار کمیته داوران
۱۸ سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ایران ۲۵ بهمن-۱۳۹۴-وبینار کمیته داوران
۱۹ دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی اسفندماه ۹۴- دانشگاه آزاد شادگان کمیته داوران
۲۰ دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش اسلامی در ایران اسفند ۱۳۹۴- وبینار کمیته داوران
۲۱ دومین کنفرانس ملی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی اسفند ۱۳۹۴- تهران کمیته داوران
۲۲ کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی دی ۱۳۹۵- وبینار کمیته داوران
۲۳ کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی اسفند ۱۳۹۵ – وبینار کمیته داوران
۲۴ چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ایران خرداد ۱۳۹۵- شیراز کمیته داوران
۲۵ اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی مرداد ۱۳۹۵- تهران کمیته داوران
۲۶ اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران خرداد ۱۳۹۵- تهران کمیته داوران
۲۷ همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری تیر ۱۳۹۵-تهران کمیته داوران
۲۸ سومین کنگره علمی و پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، جامعه شناسی وعلوم فرهنگی و اجتماعی ایران مرداد ۱۳۹۵- وبینار کمیته داوران
۲۹ پنجمین کنگره بین المللی روانشناسی و علوم رفتاری شهریور ۱۳۹۵- تهران کمیته داوران
۳۰ دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران آبان ۱۳۹۵- تهران کمیته داوران
۳۱ پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی بهمن ۱۳۹۵- وبینار کمیته داوران
۳۲ سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش ایران آذر ۱۳۹۵- وبینار کمیته داوران
۳۳ دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی ایران مهر ۱۳۹۵- تهران کمیته داوران
۳۴ چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی حقوق و علوم اجتماعی در هزاره سوم آبان ۱۳۹۵- شیراز کمیته داوران
۳۵

اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی

 

آذر۱۳۹۵-همدان کمیته داوران
۳۶

دومین کنگره توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی

بهمن ۱۳۹۵- تهران کمیته داوران
۳۷

دومین کنگره بین المللی توانمدسازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی

دی  ۱۳۹۵- تهران کمیته داوران
۳۸

اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه

بهمن ۱۳۹۵- تهران کمیته داوران
۳۹

سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی

بهمن ۱۳۹۵- شادگان کمیته داوران
۴۰

پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی

اردیبهشت ۱۳۹۶- شیراز کمیته داوران
۴۱

دومین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی

خرداد ۱۳۹۶- شیراز کمیته داوران
۴۲

دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری

تیر ۱۳۹۶- تهران کمیته داوران
۴۳

کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

مرداد ۱۳۹۶- مشهد کمیته داوران
د)  سوابق عضویت
ردیف نهاد نوع عضویت سال شروع سال خاتمه
۱ انجمن روان شناسی ایران پیوسته ارشد ۱۳۸۷ تا کنون
۲ انجمن روانشناسی تربیتی ایران پیوسته ارشد ۱۳۹۴ تا کنون
۳ سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جهوری اسلامی ایران ارشد ۱۳۹۶ تا کنون
ذ) مهارت‌ها
ردیف عنوان مهارت سابقه فعالیت در این زمینه
۱ تحلیل آماری با بسته نرم افزاری SPSS ،  LISREL، EQS، AMOS ۹  سال
ر) برگزاری کارگاه های آموزشی
ردیف عنوان کارگاه سازمان/زمان برگزاری
۱ طراحی پرسشنامه/ ارزیابی طرح پژوهشی/ اقدام پژوهی آموزش و پرورش خراسان شمالی/ ۱۳۹۳-۱۳۹۱
۲ مقاله نویسی علمی- پژوهشی بنیاد نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد/ بهار ۱۳۹۴
۳ SPSS مقدماتی جهاد دانشگاهی خراسان شمالی/ پاییز ۱۳۹۴
۴ SPSS پیشرفته جهاد دانشگاهی خراسان شمالی/ پاییز ۱۳۹۴
۵ معادلات ساختاری با  LISREL، EQS، AMOS جهاد دانشگاهی خراسان شمالی/ زمستان ۱۳۹۴
۶ SPSS مقدماتی(۲۴ ساعت) آموزش و پرورش ناحیه ۲ مشهد/ زمستان ۱۳۹۴
۷ پروپوزال نویسی/ اقدام پژوهی/ مقاله نویسی علمی- پژوهشی آموزش و پرورش ناحیه ۲ مشهد/ زمستان ۱۳۹۴- بهار ۱۳۹۵
۸ مقاله نویسی علمی- پژوهشی (۲۴ ساعت) جهاد دانشگاهی خراسان شمالی/ بهار ۱۳۹۵
۹ کارگاه آموزشی Spss مقدماتی و پیشرفته (۴۰ ساعت) خانه روان شناسی مشهد/پاییز ۱۳۹۵
۱۰ معادلات ساختاری با  LISREL، AMOS (24 ساعت) خانه روان شناسی مشهد/تابستان ۱۳۹۶
۱۱ کارگاه آموزشی Spss مقدماتی و پیشرفته (۴۰ ساعت) خانه روان شناسی مشهد/تابستان و پاییز ۱۳۹۶

 

برچسب ها:
نظرات

پاسخی بگذارید