110 بازدید ::: ۵:۳۰ ::: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

مقاله اثربخشی آموزشی تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت اجتماعی دختران فراری

اثربخشی آموزشی تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت اجتماعی دختران فراری

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش صمیمیت اجتماعی دختران فراری انجام شد. در این پژوهش از طرح خط پایه چندگانه با ورود پلکانی به درمان استفاده شد. به منظور اندازه گیری میزان صمیمیت اجتماعی، آزمون صمیمیت اجتماعی میلر به کار برده شد. آزمودنی های پژوهش، ۳ دختر فراری مرکز ارشاد شهر اصفهان بودند که به تصادف از میان کسانی انتخاب شدند که نمره صمیمیت اجتماعی پایینی داشتند. تحلیل داده ها با استفاده از ترسیم نمودار روند و تعیین اندازه اثر با استفاده از تحلیل درون موقعیتی و موقعیت های مشابه انجام شد.نتایج تحلیل درون موقعیتی و بین موقعیتی نمودار حاکی از تفاوت معنادار بین موقعیت مداخله و خط پایه هر سه آزمودنی بود. همچنین در موقعیت پیگیری عملکرد هر ۳ آزمودنی حفظ شده بود. بنابراین، آموزش تحلیل رفتار متقابل می تواند با بهبود مهارت های ارتباطی، صمیمیت اجتماعی را افزایش دهد.

واژگان کلیدی: صمیمیت اجتماعی، آموزش تحلیل رفتار متقابل، دختر فراری

 

برای دانلود فایل بر روی نام مقاله کلیک کنید:

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

 

 

tahlil-raftar-moteqabel-bar-samimiat-ejtemaee.PDF

نظرات

پاسخی بگذارید